STATUT PRAWNY

FUNDACJI ŚWIADOMOŚĆ ZIEMI

§ 1

Powołuje się Fundację o nazwie „Świadomość Ziemi”, zwaną dalej Fundacją.

 

§ 2

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Gdynia.

 

§ 4

Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.

 

§ 5

Fundatorem Fundacji jest Olga Nechyporenko.
Na złożenie Fundacji Fundator przekazuje kwotę 10.000,- zł, w tym 1.000,- z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej. Fundator sprawia stały nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu oraz uprawniony jest do inicjowania programów.

 

§ 6

Rozszerzenie składu fundatorów może nastąpić po uzyskaniu zgody przez aktualnych fundatorów.

 

§ 7

Celem Fundacji jest:

 • przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej ludzkości,
 • szerzenie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za losy Ziemi i ludzkości,
 • wspomaganie samorealizacji ludzi we wszystkich aspektach życia, ich duchownego i twórczego rozwoju,
 • poznawanie i popularyzowanie doświadczeń duchowego doskonalenia ludzi.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,
 • pomoc i pośredniczenie w umacnianiu pokoju, harmonii i miłości pomiędzy państwami, narodami, nacjami i wszystkimi ludźmi,
 • wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości ciała i umysłu człowieka, a w szczególności zdolności duchowych i paranormalnych,
 • propagowanie ideałów dobra, miłości, czystości i wybaczenia,
  propagowanie zdrowego trybu życia,
 • uczestniczenia w formowaniu doskonałego społeczeństwa, bazującego na zasadach wysokiej duchowości i sprawiedliwości,
 • wspomaganie ludzi w rozwiązywaniu problemów ekologicznych ,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą,
 • działalność charytatywną, pomoc organizacyjna i prawna w tworzeniu wspólnych polsko-zagranicznych przedsięwzięć dotyczących w/w punktów.

 

§ 9

 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i obrotu pieniężnego.

Fundacja rozwijać będzie działalność gospodarczą:

 • rekreacyjną,
 • turystyczną,
 • kształcenia ustawicznego dorosłych,
 • wydawniczą,
 • paramedyczną,
 • fizjoterapeutyczną.

 

§ 10

Fundacja prowadzi działalność w oparciu o specjalistyczne grupy problemowe, zespoły zadaniowe i biura. Fundacja może tworzyć oddziały i biura zagraniczne.

 

§ 11

Organem Fundacji jest Zarząd.
Zarząd składa się od 1 do 3 osób.

 

§ 12

Zarząd kieruje Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 13

 Do kompetencji Zarządu należy składanie oświadczeń woli i dokonywanie czynności prawnych, podejmowanie działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową,
 • kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • ustanawianie pełnomocników,
 • przedkładanie Fundatorom projektu planu finansowego oraz proponowanie w nim zmian,
 • decydowanie o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych,
 • podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych.

 

§ 14

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację.

 

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • subwencji,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, działalności charytatywnej,
 • dochodów z działalności gospodarczej,
 • dochodów z majątku Fundacji i praw majątkowych,
 • odsetek bankowych,
 • innych źródeł.

 

§ 16

 W celu uzyskania środków niezbędnych na realizację celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć zakłady, zatrudniać wyspecjalizowane agencje, wstępować do spółek, uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zatrudniać specjalistów i pracowników.

 

§ 17

Fundator, na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.

 

§ 18

Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie przeznaczony na realizację celów zgodnych z celem Fundacji.

 

§ 19

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i poza krajem zgodnie z § 9 Statutu Fundacji.

 

§ 20

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację oraz poprzez jej udział w spółkach prawa handlowego.

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.
Zakres działalności gospodarczej oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących tą działalnością określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Fundacji.

Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania, wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w Fundacji określą uchwały Zarządu Fundacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

§ 21

Środki własne działalności gospodarczej stanowią:

 • przekazane przez fundatorów środki pieniężne,
 • środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • inne środki stanowiące dochody Fundacji przeznaczone decyzją Zarządu Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 22

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 23

Działalność gospodarcza jest prowadzona na postawie opracowanych planów.

 

§ 24

Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, a także dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego Fundacji.

Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celu statutowego Fundacji, na rozwój działalności gospodarczej oraz na inne cele – w wysokości określonej przez Zarząd Fundacji.

 

§ 25

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji wg zasad przewidzianych dla osób prawnych niebędących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

§ 26

Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 roku w sprawie prowadzenia ksiąg handlowych przez niektórych podatników (Dz. U. nr 43, poz. 238) i instrukcji nr 4/SP z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie wzorów rocznego bilansu i rachunku wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych (Dz. U. Min. Finansów nr 10, poz. 27).